6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca; kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verilerinizi oluşturmaktadır. Ayrıca KVKK uyarınca, “özel nitelikli kişisel veri” kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak tanımlanmıştır.

NSN Avukatlık Bürosu (“NSN”), İşbu Aday Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ("Aydınlatma Metni"), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesi uygulamalarımızı ve KVKK uyarınca haklarınızı açıklamak üzere temin etmektedir. Bu belgenin, güncel mevzuata ve veri işleme süreçlerine uygun olarak gerektiği zaman güncellenebilecek olduğunu bilgilerinize sunarız.

1. İşlemeye Konu Kişisel Verileriniz
Aşağıda belirtilen veri kategorileri kapsamındaki kişisel verileriniz NSN tarafından KVKK’ya uygun olarak işlenecektir:
Kimlik Bilgisi Verileri; Adınız, soyadınız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, doğum tarihiniz, ehliyet bilginiz, cinsiyet bilginiz, uyruk bilginiz gibi;     
İletişim Bilgisi Verileri; Telefon numaranız, adres bilginiz, e-mail adresiniz gibi;
Mesleki Deneyim Bilgisi Verileri; Önceki iş tecrübesi ve işyeri bilgileriniz, staj/kurs/seminer bilginiz, unvan bilginiz gibi;
Eğitim Bilgisi Verileri; Yabancı dil bilginiz, lisans ve diploma bilginiz, bilgisayar bilginiz gibi;
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi Verileri; Fotoğrafınız gibi.

Ek olarak, NSN, tarafınızca iletilen ve aşağıda yer alan özel nitelikli kişisel verilerinizi KVKK madde 6 uyarınca işleyecektir:
Sağlık Bilgisi Verileri; Kişisel sağlık bilgileriniz, kan grubu bilginiz, engellilik durumunuz gibi;
Beden Bilgisi Verileri; Boyunuz ve kilonuz gibi;
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi Verileri;, mezhep ve diğer kişisel inançlarınız gibi;
Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği Verileri; Üyesi bulunduğunuz dernek, vakıf ya da sendika bilginiz gibi.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Yukarıda belirtilen işlemeye konu kişisel verileriniz;
İnsan kaynakları süreçlerinde işe alım faaliyetlerinin planlanması,
Çalışan adayı veya stajyer adayı mülakat, seçme ve yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler
İnternet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, veri sorumlusu NSN’nin meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve açık rızanız hukuki sebepleri çerçevesinde işlenecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
İşlemeye konu kişisel verilerinizi aşağıda bahsedilen amaçlarla ve KVKK’ya uygun olarak veri tabanı sunucu hizmetlerinin verilmesi için üçüncü kişi niteliğindeki tedarikçilerimize aktarabiliriz:

Kişisel verilerinize üçüncü kişi tedarikçiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü erişim, iş sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bu verilere erişmesi gerekli olan kişilerle sınırlı olacaktır.

NSN’nin aynı zamanda, kişisel verilerinizi geçerli kanunun gerektirdiği ya da izin verdiği şekilde, resmi otoritelere, mahkemelere, icra müdürlüklerine, harici danışmanlara ve benzer üçüncü kişilere açıklaması gerekebileceğini belirtiriz.

5. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

KVKK’nın 7/1’inci maddesine göre, kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenecek ve söz konusu amaçlar ortadan kalktığında ve/veya tarafınızca talep edildiği anda ilgili mevzuat uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Korunması ile İlgili Haklarınız

KVKK uyarınca veri sorumlusu NSN’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

7. Sorular
İşbu Aydınlatma Metni ve haklarınız ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Veri Sorumlusu NSN ile iletişime geçiniz. NSN, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

NSN Avukatlık Bürosu
Adres: Burhaniye Mh. Atilla Sk. No:6 63676 İstanbul/Türkiye
E-posta: kvk@nsn-law.com

 

Diğer Yazılar

Aday Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Açık Rıza

Daha Fazlasını Gör

Çerez Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör