6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca; kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verilerinizi oluşturmaktadır. KVKK uyarınca, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.
Kişisel verilerinizin bir bölümünün, NSN Avukatlık Bürosu (“NSN”) tarafından işletilen www.unlukuruselek.com (“Web Sitesi”) aracılığıyla NSN tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işleneceğini belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizin işlenmesi; KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

NSN Avukatlık Bürosu (“NSN”), İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ("Aydınlatma Metni"), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesi uygulamalarımızı ve KVKK uyarınca haklarınızı açıklamak üzere temin etmektedir. Bu belgenin, güncel mevzuata ve veri işleme süreçlerine uygun olarak gerektiği zaman güncellenebilecek olduğunu bilgilerinize sunarız.
İşbu Aydınlatma Metni, NSN’nin hizmetlerine yönelik olarak yürüttüğü Web Sitesini kullanan ve kişisel verileri işlenmekte olan bir web sitesi kullanıcısı/ziyaretçisi iseniz uygulanabilecektir.
1. İşlemeye Konu Kişisel Verileriniz
Web Sitemize gerçekleştirdiğiniz ziyaretler aracılığıyla, KVKK’ya uygun olarak aşağıdaki kişisel verileriniz NSN tarafından işlenecektir:
- Kimlik Bilgisi Verileri; Adınız, soyadınız, cinsiyet bilginiz, gibi;     
- İletişim Bilgisi Verileri; Telefon numaranız, adres bilginiz, e-mail adresiniz gibi;
- İşlem güvenliği Verileri; IP adresi bilgileri, Web Sitesi giriş çıkış bilgileri, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi gibi;
- Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi Verileri; Fotoğrafınız gibi.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Yukarıda belirtilen işlemeye konu kişisel verileriniz;

- Web Sitemizdeki ilgili erişim linki/e-mail adresinden iletilen mesajların içeriğinin incelenmesi, talep ve şikâyet konusunun belirlenmesi ve bunların cevaplandırılması,
- Web Sitemizin içeriğinin kullanıcıların tercihlerine göre geliştirilmesi,
- Web Sitemiz ile kullanıcılara bilgi sunulacak konuların belirlenmesi,
- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
- Web Sitemizin faaliyetlerinin sürdürülmesi ve üyelik işlemlerinin tamamlanması amaçlarıyla işlenecektir.


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz, (i) Web Sitemize erişim sağlamanız ile birlikte çerezler aracılığıyla, (ii) NSN ile irtibat kurmanız için Web Sitemizde işaret edilen kurumsal e-posta adresine e-mail göndermeniz halinde, (iii) Web Sitemizde paylaşılan e-posta adresine e-mail veya bildirim formunun gönderilmesi ile birlikte veya (iv) çevrimiçi iletişim sistemi gibi diğer otomatik yöntemlerin kullanılması halinde elektronik veya fiziki ortamda işlenmektedir.

İnternet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda KVKK’nin 5. ve 6. maddesinde belirlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, veri sorumlusu NSN’nin meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve açık rızanız hukuki sebepleri çerçevesinde işlenecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
İşlemeye konu kişisel verilerinizi aşağıda bahsedilen amaçlarla ve KVKK’ya uygun olarak veri tabanı sunucu hizmetlerinin verilmesi için üçüncü kişi niteliğindeki tedarikçilerimize aktarabiliriz.

Kişisel verilerinize üçüncü kişi tedarikçiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü erişim, iş sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bu verilere erişmesi gerekli olan kişilerle sınırlı olacaktır.
NSN’nin aynı zamanda, kişisel verilerinizi geçerli kanunun gerektirdiği ya da izin verdiği şekilde, resmi otoritelere, mahkemelere, icra müdürlüklerine, harici danışmanlara ve benzer üçüncü kişilere açıklaması gerekebileceğini belirtiriz.


5. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
KVKK’nin 7/1’inci maddesine göre, kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenecek ve söz konusu amaçlar ortadan kalktığında ve/veya tarafınızca talep edildiği anda ilgili mevzuat uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


6. Kişisel Verilerinizin Korunması ile İlgili Haklarınız

KVKK uyarınca veri sorumlusu NSN’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- KVKK’nin 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.


7. Sorular
İşbu Aydınlatma Metni ve haklarınız ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Veri Sorumlusu NSN ile iletişime geçiniz. NSN, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

NSN Avukatlık Bürosu
Adres: Burhaniye Mh. Atilla Sk. No:6 63676 İstanbul/Türkiye
E-posta: kvk@nsn-law.com

Diğer Yazılar

Aday Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör

Aday Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Açık Rıza

Daha Fazlasını Gör

Çerez Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör