Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tarafından finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılıp aktarmadığına dair Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na (“Kurum”) başvuruda bulunmuşlardır. Vatandaşlar konuya dair hesaplarının bulunduğu bankalardan ve T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Kanun kapsamında bilgi talep etmiş olsalar da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca inceleme yapılması gerekli görülmüştür. Yapılan başvurulara Kurum şu yönde değerlendirmiştir: 

Kanunu'nun 9. maddesinin 5. fıkrasına göre, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla kişisel verilerin Türkiye'nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ilgili kamu kuruluşunun görüşü alınarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) izniyle yurt dışına aktarılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Kanun'un 9. maddesinin (6) numaralı fıkrasında, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümlerin saklı olduğu Kurum tarafından değerlendirmenin ilk aşamasında not edilmiştir.

Uluslararası sözleşme hükümleri söz konusu olduğunda, bu anlaşmalar çerçevesinde kişilerin açık rızası aranmaksızın veya Kurulun iznine tabi olmaksızın kişisel verilerin yurtdışına aktarılabileceği Kurum tarafından vurgulanarak Anayasa'nın 90. maddesine göre de yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmaların kanun hükmünde olduğu belirtilmiştir. Finansal hesap verilerinin yurtdışına aktarımı hakkında Türkiye’nin taraf olduğu ve

30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” (“Anlaşma”) uyarınca finansal hesap verilerinin yurtdışına aktarılabileceği Kurum tarafından ifade edilmiştir. 

Anlaşma çerçevesinde yurtdışına yapılacak veri aktarımlarının, Kanun'un 9. maddesi kapsamında hukuka aykırılık teşkil etmeyeceği Kurum tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca, kişisel veri işlemenin devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması amacıyla gerekli olduğu durumlarda, Kanun'un 28. maddesinin 2. fıkrasının ç bendi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesi ile zararın giderilmesini talep hakkı hariç ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddenin uygulanmayacağı Kurum tarafından belirtilmiştir.

Sonuç olarak, Anlaşma kapsamında yurtdışına yapılacak veri aktarımlarının, Kanun'un 9. maddesinin 5. ve 6. numaralı fıkraları uyarınca hukuka uygun olduğu değerlendirilerek, Kanun kapsamında herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediği sonucuna varılmıştır. Buradan hareketle, Kurum, bugüne kadar intikal eden ve bundan sonra intikal edecek olan mezkûr nitelikteki şikayetlerin, değerlendirmeye alınmayacağını açıkça duyurmuştur.
Kurum’un değerlendirmesinin tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.