09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile birlikte 320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (“Kararname”) önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında piyango tertibi ve çekiliş düzenleme ile cezai hükümlere ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Piyango Tertip ve Çekiliş Düzenleme Hakkı
Kararname’nin “Piyango Tertip ve Çekiliş Düzenleme Hakkı” başlıklı 41. maddesinde yapılan değişiklik ile, önceki halinde açıkça düzenlenmemiş olan başvuru bedeli yasal düzenleme altına alınmıştır. Buna göre, Türkiye'de karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyango ve çekiliş düzenlemek için Milli Piyango İdaresi’nden (“İdare”) izin alınması amacıyla başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınan başvuru bedeli 09.11.2022 tarihinden itibaren 2.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan, başvuru akabinde yapılan incelemeler sonucunda İdarece izin verilmesi kararlaştırılan piyangolarda taahhüt edilen ikramiye, ödül veya benzeri menfaatlerin toplam rayiç bedelinin %15’i oranında ayrıca izin bedeli alınacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, taahhüt edilen ikramiye, ödül ve benzeri menfaatlerin, yurtdışından ithal edilmiş ya da başka gerçek ve tüzel kişi tarafından üretilmiş olması halinde, toplam rayiç bedelinin üzerinden %30 oranında izin bedeli alınacaktır. 

Son olarak, belirtilen başvuru bedeli; her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak olup, bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmayacaktır. 

Cezai Hükümler
Kararname’nin “Cezai Hükümler” başlıklı 52. maddesinde yapılan değişiklik ile mevzuata aykırılık hallerinde uygulanacak olan cezai hükümlere detaylı olarak yer verilmiştir. Bu kapsamda; 

    1- Mevzuatın ve mevzuatla yetkili kılınan kurum ve kuruluşların verdiği yetki veya izne dayalı olmaksızın; 

       a- Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası,

       b- Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunları, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak, Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayanlar, dört yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası,

       c- Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunlarla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası,

     

       d- Kişileri reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası,

     e- Fiziki veya elektronik ortamlar üzerinden üçüncü kişilerce düzenlenen her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynayanlar, beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. 

 2- Karşılığı nakit olmayan; her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis ve benzeri oyunların fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmesi kapsamında gerekli izni almakla birlikte çekilişleri yapmayanlar ya da çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler veyahut taahhütlerini yerine getirmeyenler iki aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. 

Yukarıda sayılı suçların işlendiği iş yerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunulmaksızın üç aya kadar süreyle mühürlenerek kapatılacaktır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip iş yerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilecektir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Kararname’nin 52. maddesi kapsamındaki suçların işlenmesi halinde yürütülecek ceza soruşturmasında; suçtan elde edilen her türlü malvarlığı değeri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlere göre müsadere edilecektir. 

Son olarak, yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile 2 numaralı fıkrada belirtilen, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen (i) taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma, (ii) iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, (iii) gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve (iv) teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilecektir. 

Yukarıda özetlenen yeni değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi olan 09.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Görüleceği üzere, Kanun ile birlikte milli piyango mevzuatında önemli değişiklikler yapılarak, piyango tertip ve çekiliş düzenlenmesine ilişkin koşullar daha detaylı belirlenmiştir. Bununla birlikte, eklenen yeni cezai hükümler neticesinde, cezai sorumluluğun kapsamı genişletilmiştir. 


Kanun’a bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.