11 Ocak 2021 Çarşamba tarihli ve 32070 sayılı Resmî Gazete’de Adalet Bakanlığı tarafından “Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

İlgili Yönetmelik ile noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

Yönetmelik ile temel olarak başvuruların Noterler Birliğinin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacağı, satış sözleşmesine ilişkin işlemlerin noterlik tarafından taşınmaz satışıyla ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetilerek TAKPAS ve TAKBİS sistemleri aracılığı ile yürütülerek tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescilinin sağlanacağı düzenlenmiştir. 

Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 

Noter tarafından tapu senedi, sözleşme imzalandıktan sonra tescilin tamamlanmasını müteakip verileceği düzenlenmiş olup tescilin tapu müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği gözetildiğinde işlemlerin aynı gün içinde tamamlanması pek mümkün görünmemektedir. 

Gayrimenkul satış sözleşmesinin damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtların değerli kâğıt bedellerinden istisna olacağı, noter ücretini ise taşınmazın değerine göre 500-TL den az ve 4.000-TL den fazla olamayacağı belirtilmiştir.

Ancak Geçici Madde 1 ile yönetmeliğin Noterlik Kanununa 23.6.2022 tarihinde eklenen 61/A maddesi uyarınca öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmî internet sitesinde duyurulduğu tarihe kadar uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Bahse konu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230111-12.htm