23.08.2022 tarihli ve  31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”(“Yönetmelik”) ile “aracı hizmet sağlayıcı” ve “platform” tanımları yapılarak işbu kavramlar hukuki zemine oturtulmuştur. 

Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sağlayıcı, “oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Platform ise, “kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem” olarak ifade edilmiştir. Böylelikle aracı hizmet sağlayıcı ile platform kavramlar tanımlanarak, işbu kavramlara ilişkin yasal zemin oluşturulmuştur. 

Aracı hizmet sağlayıcı ve platformun tanımlanmasının yanı sıra, bu iki tanım içerisinde bazı sorumluluklar düzenlenmiştir. Yönetmelik ile mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcının, ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı ve sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağı düzenlenmiştir.  

Bununla birlikte, Yönetmelik’e eklenen “Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri” başlıklı 12/A maddesi uyarınca aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri belirlenmiştir. Bu madde uyarınca, aracı hizmet sağlayıcılar, aşağıdaki sorumluluklara tabi kılınmışlardır: 

Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistem kurmak ve bu sistemleri kesintisiz olarak açık tutmak zorundadır. 

Tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların üç yıl boyunca tutulmasından ve istenilmesi halinde bu bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden sorumludur. 

Satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara ilişkin olarak aracılık ettiği mesafeli sözleşmelerde kampanya ve benzeri taahhütlerin karşılanmamasının neden olduğu sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumludur.

Satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususların uyumlu olmasından ve ispatından sorumludur. 

Sonuç olarak yönetmelik ile birlikte, aracı hizmet sağlayıcı ve platform tanımlamaları yapılarak, aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları belirlenmiştir. Böylelikle, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esasları bakımından günümüz koşullarına uygun olarak aracı hizmet sağlayıcılar ve platformlar da Yönetmelik kapsamına alınmıştır.  

Yönetmeliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.