25.08.2022 tarihinde, 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”(“Yönetmelik”) ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin şartlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.


•    Gayrisıhhi müesseselerde tali faaliyet konularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde olacak şekilde belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 


•    Çevre Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) sürecini tamamladıktan sonra verilen geçici faaliyet belgesinin, yönetmelik kapsamında başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçebileceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, çevre izin ve lisans belgesi alınmasından önce, ilgili tesisin Çevre Kanunu yükümlülüklerine uygunluğu tespit edilebilecektir.

•    Atık işleme sanayi tesisleri de Yönetmelikte etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerler kapsamına alınarak, bulundukları parselden dış ortama verilebilecek olumsuz etkilerin önüne geçilmesi sağlanmıştır. 

•    Mesleki ya da teknik ortaöğretim diplomasına veya en az dördüncü seviye kurs bitirme belgesine veya en az dördüncü seviye meslekî yeterlilik belgesine sahip kişilerin de güzellik salonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilmesi düzenlenmiştir.

•    Güzellik salonlarında yer alan ve güzellik uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarında kullanılan cihazlar belirlenmiş ve bu cihazlara ilişkin teknik bilgilerin alışılagelmiş şekilde yıllık olarak ve yeni cihaz alınması halinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekliliği getirilmiştir. Cihazların teknik sınırlarına ilişkin denetimler, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlar vasıtasıyla her yıl ve her cihaz alımında veya cihaz başlığı değişiminde yapılacaktır. Bu denetimlerde, ilgili mevzuata uygunluğu gösterir CE belgesi ve sorumlu müdürün yazılı beyanı aranacaktır.

•    Denetim kapsamında yapılacak muayene programının çerçevesi ve ilgili diğer hususlar Türk Akreditasyon Kurumu’nun görüşü alınarak, Bakanlıkça 1 yıl içinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir. Cihazlara ilişkin akreditasyon şartı 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu tarihe kadar

muayene faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesi yeterli kabul edilecektir.


•    Güzellik salonlarının yetkili idarelerce her yılın Şubat ve Ağustos aylarında denetlenmesi ve yapılacak denetimlerde İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisinin de yer alması sağlanmıştır. Bununla birlikte denetimler sonucu Yönetmelik’e aykırılıkların tespiti halinde yaptırımların uygulanması belirlenmiştir. 


•    Güzellik salonlarında yapılabilecek işlemlere kalıcı makyaj da eklenmiştir.


•    Güzellik salonlarında, tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tanıtım faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. 


•    Özel spor tesislerinin ve kuyum ticari faaliyetleriyle ilgili ilave şartlar düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, belirtilen işyerlerinin sahip olması gereken özellikler ve bu işyerlerindeki mekânsal düzenlemelere ilişkin şartlar belirlenmiştir.


•    Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler, taşınmaz ticareti, elektrikli araç şarj istasyonları ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işyerleri, motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri ve her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri için getirilen ilave düzenlemelere uyum için verilen süre 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 


Görüldüğü üzere, işbu Yönetmelik ile birlikte, çeşitli işletme ve tesislere yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarih olan 25.08.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


Yönetmeliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.