Uzun bir zamandır Emeklilikte Yaşa Takılanlara (“EYT”) ilişkin düzenlemelerin yasalaşması beklenmektedir. Buna ilişkin olarak konuya ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 95 uyarınca Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanma hakkı kazanmışlardır. Buna göre; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlardan 20 yıl sigortalılık süresini ve erkeklerden ise 25 yıl sigortalılık süresini dolduranlar düzenleme sayesinde yaş kriterini karşılamaları beklenmeksizin, 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim gün sayısı şartlarını tamamlayanlar emekli olabileceklerdir. Bağkur ve Emekli Sandığı için ise erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini ve kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan kişiler emeklilik başvurularını yapabileceklerdir. İlgili düzenleme uyarınca, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecektir.

Geçici madde 95’in ikinci paragrafında ise, işverenler bakımından önemli olan teşvik düzenlemesi yapılmıştır. Bu bağlamda düzenleme uyarınca, yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek priminin işverence ödenmesi gereken kısmından beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.

Kanun ile aynı zamanda iş sözleşmelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sayede, kamu kurum ve kuruluşlarında taşerondan kadroya geçen işçiler zorunlu olarak emekli olmak zorunda kalmayacaklardır.

4 maddeden oluşan Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlük tarihi olan 03.03.2023 tarihi itibariyle EYT’liler, e-devlet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na doğrudan başvuruda bulunarak emeklilik ve aylık talebinde bulunabileceklerdir. 

Kanun metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.