Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan tebliğ kapsamında Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinaltıyüzyetmiş

Türk Lirası” (2.670TL) ibareleri “üçbinaltıyüz Türk Lirası” (3.600TL) olarak, aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesinde yer alan “binaltıyüzseksen Türk Lirası” (1.680-TL) ibareleri “üçbin Türk Lirası” (3.000-TL) olarak değiştirilmiştir.