30.11.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” (Karar) kapsamında şirketlerin bağımsız denetime tabi olma eşiklerinde bazı güncellemeler hayatımıza girmiştir. Karar metnine link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Yeni Eşikler Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler;

1.    Herhangi bir eşiğe bağlı olmaksızın, kararın 1 numaralı ekinde sayılan kurum ve kuruluşlar bağımsız denetime tabi olacaktır. Bu kuruluşlara örnek olarak; yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, veri depolama kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunda sayılı lisans sahibi medya hizmet sağlayıcıları verilebilir.

2.    Aşağıda sayılı eşiklerden en az ikisini art arda iki mali yıl içinde aşan, sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

                                                                   Mevcut Eşik         Yeni Eşik
•    Aktif Toplamı:                               5 milyon TL          30 milyon TL
•    Yıllık Net Satış Hasılatı:          20 milyon TL         40 milyon TL
•    Çalışan Sayısı:                             50                               50 
  
3.    Aşağıda sayılı eşiklerden en az ikisini art arda iki mali yıl içinde aşan, sermayesinin en az %25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler, yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler ve kararın 2 numaralı ekinde sayılan diğer şirketler için, bağımsız denetime tabi olma eşikleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

                                                                  Mevcut Eşik         Yeni Eşik
•    Aktif Toplamı:                              30 milyon TL         60 milyon TL
•    Yıllık Net Satış Hasılatı:          40 milyon TL         80 milyon TL
•    Çalışan Sayısı:                             125                            100

4.    Yukarıda belirtilen şirketler kapsamında olmayan, aşağıda sayılı eşiklerden en az ikisini art arda iki mali yıl içinde aşan şirketler için eşik değerleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

                                                                 Mevcut Eşik        Yeni Eşik
•    Aktif Toplamı:                            35 milyon TL        75 milyon TL
•    Yıllık Net Satış Hasılatı:        70 milyon TL        150 milyon TL
•    Çalışan Sayısı:                           175                           150

Kapsam Dışı Bırakılan Şirketler 

2018/11579 sayılı kararda (bağımsız denetime tabi olma şartlarını belirleyen bir önceki karar) sayılan şirketlere ek olarak, tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri kanunun kapsamının dışına çıkarılmıştır. Kapsam dışı sayılan diğer şirketlere ilgili Karar’dan ulaşılabilir.

Sonuç

İşbu yenilikler kapsamında şirketlerin bağımsız denetime tabi olma eşiklerinde özellikle parasal sınırlar bakımından önemli güncellemeler mevcuttur. Bu kapsamda şirketlerin yeni eşikleri esas alarak değerlendirme yapması kritik olacaktır.