5 Ocak 2023 Tarihli ve 32064 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 2021/35 Esas 2022/161 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı   ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4. maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...Emniyet Hizmetleri Sınıfında...” ibaresinin oybirliği ile Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okunan sürenin hizmetten sayılması amacı ile borçlanılması isteminin reddi neticesinde açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğundan bahisle Anayasa Mahkemesine düzenlemenin iptali için başvuru yapmıştır.
İptali istenen düzenlemenin yer aldığı 10. Fıkranın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde idi. 

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır.”

Bahse konu düzenleme ile Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullardan mezun olup Emniyet Hizmetleri Sınıfında bir müddet çalıştıktan sonra başka kamu kurumlarına geçenler ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışmayanlar borçlanma hakkının kapsamı dışında tutulmuş, diğer hizmet sınıflarında öngörülmeyen bir şart emniyet hizmet sınıfında çalışanlar için getirilmişti. Ancak itirazın değerlendirilmesinde emniyet hizmet sınıfında çalışanlar için yaratılan bu farklı muamelenin nesnel ve makul bir nedene dayanmadığı ve Kanun’un gerekçesinde de bu farklı uygulamaya dayanak teşkil edecek herhangi bir açıklamaya yer verilmediği için Anayasanın “kanun önünde eşitlik” ilkesini düzenleyen 10. Maddesine açık aykırılık oluştuğundan bahisle ilgili ibare iptal edilmiştir. 

Karar Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren yürürlüğe girmiş olmakla birlikte artık kurumlar arası naklen atamalarda emniyet hizmet sınıfı için eşitsizlik ortadan kaldırılmış olup son günlerde gündemdeki emeklilik düzenlemesi ile aynı döneme gelmesi hak kayıplarını büyük oranda ortadan kaldıracağı için yerinde ve zamanında bir karar olmuştur.