09 Eylül 2022 Cuma tarihli ve 31948 sayılı Resmî Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. 
İlgili tebliğ değişikliği ile madde 2 de belirlenen kapsam “gemi ve deniz araçları” ifadesi yerine “ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemiler” getirilerek daraltılmıştır. 

Tebliğin 6. Maddesine eklenen 4. Fıkra ile uluslararası sefer yapan ve Klas-A tipi AIS cihazı bulunan gemiler ulusal sularımız dâhilinde sefer yapmaya başladıklarında AIS Klas-B CS cihazından muaf olacağı düzenlenmiştir. 

Tebliğin 8. Maddesi ile düzenlenen “ÖTV'siz yakıt kullanan deniz araçlarına yönelik bulunması gereken ilave özellikler” ise yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Yaptırımları düzenleyen 10. Madde ise bütün olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu Tebliğde adı geçen AIS Klas-B CS cihazlarının; asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmeleri bakımından 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) hükümlerine uygun olması gerekir. Cihazların ithalat aşamasındaki denetimleri 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/8) (Tebliğ her sene yenilenmektedir) kapsamında yapılacaktır. AIS Klas-B CS cihazlarına, İdare tarafından verilecek uygunluk belgesi ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 42 nci maddesi gereğince Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Telsiz İşletme Müdürlüğüne başvuru yapılarak ruhsatlandırma işlemleri yapılacaktır. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümlerine tabidir.”

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup değişikliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220909-6.htm